ACTIVITIES | NOTE | PUBLIC BLOG | FUND & SME |  CHIEF'S OFFICE 

Activities เทศกาล เหตุการณ์ กิจกรรม ในหมู่บ้าน

Note ข่าว ประกาศ เตือนภัย บ้านคลองบัวลอย

Blog ร้องทุกข์ พูดคุย ถาม ตอบ

FUND & SME กองทุน ธุรกรรมชุมชน

klong bualoi chief office

 

งานรับปริญญา มหาวิทยาลัยพะเยา ประจำปีการศึกษา 2558 วันจันทร์ที่ 13 กุมภาพันธ์ 2560 ณ หอประชุมพญางำเมือง

ผู้ใหญ่สมพงษ์ สิงห์เรือง และญาติ แสดงความยินดี ที่บุตรสาว นางสาวน้ำฟ้า สิงห์เรือง (มีน) ร่วมพิธีพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยพะเยา ประจำปีการศึกษา 2558 วันจันทร์ที่ 13 กุมภาพันธ์ 2560 ณ หอประชุมพญางำเมือง

 

หน้าแรก

    กิจกรรม   |  ข่าว ประกาศ    |   ถาม ตอบ    |   กองทุน   |   ที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน  


Copyright © 2018 Power by SUDIN CHAOHINFA, igoodmedia.net
All rights reserved. me@igoodmedia.net